Opinie o Nas
Szukaj
Infolinia 512335084
Menu Menu
unistal.pl - łazienki i ogrzewanie
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
UNISTAL.pl

od 01.01.2023 r.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Zakład Handlowo- Usługowo-Produkcyjny UNISTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Armii Polskiej 1, 56-200 Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000184507, NIP: 6990004996, z którą Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mail: sklep@unistal.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie unistal.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem tel. 512 335 084.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sklep na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są zgodne z umową w rozumieniu art. 43 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

§ 2
Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Ceny podane przy produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Firma ZHUP UNISTAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku braku towaru w magazynie. Kupujący jest informowany o tym fakcie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

§ 3
Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§ 4
Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż płatność natychmiastowa (Cashbill, blik), termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§ 5
Reklamacje konsumenckie oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2022 roku (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta (tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego) Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

3. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej pod adresem sklep@unistal.pl lub w formie pisemnej na adres: Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny UNISTAL sp. z o.o., ul. Armii Polskiej 1, 56-200 Góra.

4. Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji następuje na adres: Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny UNISTAL sp. z o.o., ul. Armii Polskiej 1, 56-200 Góra.

5. Do zgłoszenia reklamacyjnego składający reklamację może załączyć dowody  (np. zdjęcia, dokumenty, nagrania) związane z przedmiotem reklamacji. Sklep może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 6
Reklamacje przedsiębiorców

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2022 roku (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2. Wobec klientów będących przedsiębiorcami, Sklep ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

3. Reklamacja może być złożone w formie elektronicznej pod adresem sklep@unistal.pl lub w formie pisemnej na adres: Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny UNISTAL sp. z o.o., ul. Armii Polskiej 1, 56-200 Góra.

4. Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji następuje na adres: Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny UNISTAL sp. z o.o., ul. Armii Polskiej 1, 56-200 Góra.

5. Do zgłoszenia reklamacyjnego składający reklamację może załączyć dowody  (np. zdjęcia, dokumenty, nagrania) związane z przedmiotem reklamacji. Sklep może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym przedsiębiorcą zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@unistal.pl lub w formie pisemnej na adres: Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny UNISTAL sp. z o.o., ul. Armii Polskiej 1, 56-200 Góra.

2. Bieg terminu do odstąpienia of umowy rozpoczyna się w chwili odbioru towaru.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 


§ 8
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

 

1. W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzyma zwrot ceny towaru.

2. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

3. Towar zwracany powinien zostać dostarczony do siedziby firmy Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny UNISTAL Sp. z o.o. w stanie nienaruszonym, nie noszącym śladów użytkowania oraz montażu.

 


§ 9
Brak możliwości odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 10
Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1).

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§ 11
Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 

1. Sklep może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna z dniem opublikowania nowego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechnie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@unistal.pl

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl